Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti – splošna navodila

 

Izbirni postopek bomo letos, zaradi izjemnih okoliščin, izpeljali elektronsko preko portala eAsistent (https://www.easistent.com/). Zato smo trenutno vsem staršem vklopili brezplačni osnovni paket, ki ga bomo na vašo željo kasneje tudi dezaktivirali. Vsi starši, ki do sedaj portala eAsistent še niste uporabljali, ste na elektronski naslov dobili avtomatske vstopne podatke. V kolikor ste do portala že dostopali in se gesla ne spomnite, pa na vstopni strani kliknite na gumb »Ne morem se prijaviti« in dobili boste povezavo do novega gesla. Z vstopnimi podatki se prijavite in v času od 20. 4. do 5. 5. 2020 opravite razvrstitev. Bolj podrobna navodila si lahko ogledate na povezavi https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551.

V kolikor imate z elektronskim postopkom težave, mi prosim pišite na jaka.saje@guest.arnes.si  in opišite svojo težavo. Skupaj bomo našli rešitev.

Učenec zadnjega triletja osnovne šole mora obvezno obiskovati pouk izbirnih predmetov. Obvezno mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi  tri, če s tem soglašajo starši. Predlagamo, da učenci nimajo treh ur izbirnih predmetov, saj so te ure izvajajo po rednem pouku, torej od 13.45 naprej, izjemoma tudi preduro. Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za premet, ki ga je izbral, dovolj prijav.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Sodelovanja je lahko oproščen v celoti ali pa samo pri eni uri tedensko. Učenci, ki želijo to možnost uporabiti, morajo oddati potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V  spletni prijavnici na izbirne predmete mora biti jasno navedeno ali naj bo učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le za eno uro tedensko.  Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom morate posredovati v tajništvo šole po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo, najkasneje pa do 15. septembra 2020.

Obiskovanje pouka izbranih izbirnih predmetov je obvezno do konca šolskega leta, v  katerem se učenec k posameznemu predmetu prijavi. Zamenjave so izjemoma  možne le v začetku septembra. Učenec je pri izbirnem predmetu ocenjen z oceno od 1 do 5,  ta ocena je enakovredna ocenam ostalih predmetov. Če učenec obiskuje tri izbirne predmete, se mu v spričevalo vpišeta dve boljši oceni, vendar pa mora biti pozitivno ocenjen pri vseh treh predmetih.

Naj za obvezne izbirne predmete poudarimo, da je tuj jezik (nemščina) predmet, ki poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik I, če želi obiskovati tuj jezik II, oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev in oddelkov na naši šoli, lahko izvajali predvidoma 18. Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci oz. starši morate zato v spletni aplikaciji razvrstite tudi nadomestne predmete, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega ste se najprej odločili, ne bi izvajal. Razporedite vsaj prvih 8 izbir.

Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne (lahko tudi krajše), enoletne, ki so vezani na razred in enoletne predmete. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati. Več informacij o tem najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Triletni predmeti so:

  • NEMŠČINA

Izvaja se dve uri tedensko, kar znese po 70 ur v 7. in 8. razredu ter 64 ur v 9. razredu. Učenec lahko po enem ali dveh letih preneha z obiskovanjem pouka.

  • FILMSKA VZGOJA

Letna kvota je 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

  • RAČUNALNIŠTVO (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja)

Letna kvota je 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

Vsi ostali predmeti so enoletni.

Nekateri enoletni izbirni  predmeti so vezani na učni načrt določenega razreda, nekateri pa ne. Predmeti se načeloma izvajajo po eno uro tedensko celo šolsko leto ali pa po dve uri tedensko pol leta, kar znese 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

Predmeta Šport za sprostitev in Šport za zdravje se bosta izvajala v obliki vikend tabora od petka popoldan do nedelje popoldan drugi ali tretji vikend v septembru. Predviden prispevek staršev (prevoz, bivanje) bo znašal okoli 70 EUR.

Del pouka izbirnih predmetov se lahko izvaja strnjeno v popoldanskem času ali ob sobotah. Predviden prispevek staršev bodo morebitne vstopnine in prevoz z rednimi linijami LPP.

 

Izbirni predmeti, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021

IZBIRNI PREDMETI 2020-2021

 

Izbirni predmeti – nabor za šolsko leto 2020/2021

 

PREDMETOPIS PREDMETARAZREDUČITELJ
Astronomija: Sonce, Luna, ZemljaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. in 9. razreda.
Pri tem predmetu učenci izpopolnjujejo znanja iz področja astronomije in fizike ter pridobijo nova znanja in izkušnje orientacije na nebu in opazovanja nočnega neba z optičnimi pripomočki. Predmet je namenjen učencem, ki jih zanimajo odgovori na vprašanja, kot so: Kaj je Sonce in kako vpliva na naš planet? Kako zgleda površina Lune? Kolikšne so razdalje v vesolju? Kakšne lastnosti ima svetloba? Kako nastane Sončev mrk, Lunine mene?
8. in 9. razredJaka Saje
ElektrotehnikaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. in 9. razreda.
Gre za nov enoletni izbirni predmet, pri katerem bodo učenci poglobili znanja in veščine s področja elektrotehnike. Pouk bo ustvarjalno naravnan, od raziskovanja kompliciranih električnih naprav do izdelave enostavnih, od razumevanja elektroinštalacij do spajkanja enostavnih vezij. Načrtovan je tudi ogled elektroenergetskega objekta. Pouk bo potekal 1 šolsko uro tedensko.
8. in 9. razredMarjan Tkavc
Filmska vzgojaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Gre za nov izbirni predmet, pri katerem bodo učenci spoznali film kot umetnost in način sodobnega izražanja - od filmskih žanrov do zgodovinskega razvoja in vpliva na družbo. Seznanili se bodo tudi z nastajanjem in produkcijo filma. Poudarjen bo praktični vidik filmske vzgoje. Kar nekaj časa bo namenjeno ogledom filmov z razpravo, tudi v kinu, ter tudi ustvarjanju filmov - snemanje in montiranje kratkih animiranih in dokumentarnih filmov. Pouk bo potekal 1 šolsko uro tedensko.
7., 8. in 9. razredMarjan Tkavc
Izbrani šport – gimnastikaIzberejo si ga lahko učenke 7. in 8. razreda.
Gimnastika spada med bazične športe in je eden od športov, ki najbolj vsestransko oblikuje telo in učinkovito razvija skoraj vse motorične sposobnosti. Učenke se bodo spoznale z osnovami športne gimnastike. Z obiskom gimnastične dvorane pa bodo spoznali tudi ostala gimnastična orodja. Pouk bo potekal v šoli in v gimnastični dvorani. Na urniku bo enkrat tedensko, določeno število ur bomo izvedli strnjeno, v popoldanskem času.
7. in 8. razredSimona Blatnik
Izbrani šport - odbojkaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 7. in 9. razreda.
Učenci pri pouku poglabljajo odbojkarske vsebine. Pouk bo potekal v šoli. Udeleženci se bodo pomerili tudi na šolskem tekmovanju v odbojki. Na urniku bo enkrat tedensko.
7. in 9. razredJanko Rošelj
Izbrani šport - nogometIzberejo si ga lahko učenci 8. in 9. razreda.
Pouk je namenjen izpopolnjevanju osnov in učenju zahtevnejših elementov z žogo in brez nje. Učenci se bodo udeležili občinskih tekmovanjih. Pouk bo potekal v šoli. Na urniku bo enkrat tedensko.
8. in 9. razredJanko Rošelj
Izbrani šport - rokometIzberejo si ga lahko učenke in učenci 7. in 8. razreda.
Pouk je namenjen izpopolnjevanju osnov in učenju zahtevnejših elementov z žogo in brez nje. Učenci se bodo udeležili šolskih in občinskih tekmovanjih. Pouk bo potekal v šoli. Na urniku bo enkrat tedensko.
7. in 8. razredJanko Rošelj
Likovno snovanje 1, 2, 3Ločeno si ga lahko izberejo učenke in učenci 7., 8. oz. 9. razreda.
Ure likovnega snovanja so namenjene poglabljanju in razširitvi likovnih vsebin, ki jih učenci obravnavajo pri pouku likovne umetnosti. Učenci ob spoznavanju tehnik, ki se pri rednem pouku težje obravnavajo, razvijajo likovno izraznost, ustvarjalnost in kreativnost.
Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
7., 8. in 9. razred
Vesna Kirbiš
Literarni klubIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. in 9. razreda.
Literarni klub nadgrajuje predmet slovenščina. Učenci bodo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej razpravljali s tistimi, ki prav tako radi berejo in se poglabljajo v besedila, predstavljali in utemeljevali svoja stališča ter hkrati poglabljali svoje literarno teoretsko znanje. Samostojno bodo poustvarjali besedila, jih ustvarjali, izražali svoje doživljanje književnosti, tako razvijali svojo umetniško žilico in domišljijo ter pridobivali estetske izkušnje.
8. in 9. razredKatarina Kozole
Nemščina 1, 2, 3Ločeno si jo lahko izberejo učenke in učenci 7. in 8. in 9. razreda.
Učenci se bodo naučili pozdraviti in se predstaviti v nemščini, govorili bodo o svojih hobijih, predstavili svojo družino, prijatelje in hišne ljubljenčke. Ob govorjenju se bodo naučili še branja in pisanja v nemščini. Udeležili se bodo lahko tudi tekmovanja za nemško bralno značko. Nemščina je na naši šoli edini triletni predmet, kar pomeni, da si v 8. razredu nemščino lahko izberejo le učenci, ki so jo imeli tudi v 7. razredu in v 9. razredu tisti, ki so jo imeli v 7. in 8. razredu. Nemščina poteka dvakrat na teden po eno uro, lahko pa tudi enkrat na teden dve uri.
7., 8. in 9. razred
(ločene skupine)
Gertruda Kostajnšek Poštrak
Obdelava gradiv - kovineIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. in 9. razreda.
Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv - kovine učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni. Od strojev uporabijo električni vrtalni stroj. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti.
Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
8. in 9. razredMarjan Tkavc
Organizmi v naravi in umetnem okoljuZa učence in učenke od 7. do 9. razreda
Pri izbirnem predmetu učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo abiotske in biotske dejavnike. Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi - vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., lahko usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.
Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem naj bi se naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji - tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.
Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
7., 8. in 9. razredMihaela Ulčar
PlesIzberejo si ga lahko učenke 7., 8. in 9. razreda.
Učenke pri predmetu podrobneje spoznavajo praktične in teoretične vsebine plesa. Program zajema družabne plese svetovnega plesnega programa (osnovne slike in kombinacije standardnih ter latinskoameriških plesov) ter osnove modernih plesov, aerobike in joge. Pouk bo potekal v šoli. Na urniku bo enkrat tedensko.
7., 8. in 9. razredSimona Blatnik
Računalništvo -
urejanje besedil
Izberejo si jih lahko učenke in učenci 7. razreda.
Učenci bodo spoznal računalnik in razvoj računalništva, delo z datotekami in mapami. V Microsoft Office Wordu bodo napisali, urediti, shraniti in natisniti besedilo Z risarskim programom izdelali točkovno sliko in jo vrinili v besedilo ter izdelali tabelo in pripravili kazalo literature, slik in vsebine, vstavili glavo in nogo dokumenta ter sprotne opombe. Podatke bodo iskati na internetu. Spoznali bodo tudi programske viruse in zaščito pred njimi.
Izdelali in predstavili bodo projektno nalogo.
Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.
7. razredTajda Štrukelj
Računalništvo - multimedijaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. razreda. Pri predmetu se učenci naučijo predstaviti vsebino na različne načine. Predstavljena so jim programska orodja s katerimi lahko obdelajo rastrsko in vektorsko sliko (Gimp, Inkscape, PhotoFiltre ...), izdelajo animacijo (PhotoScape, PowToon ...), predelajo in uredijo zvočni (Audacity ...) in video posnetek (Windows Movie Maker ...) ter kako vse objavijo na lastni spletni strani (Google sites, osnove HTML ...). Pri tem spoznajo tudi drugo strojno opremo kot so: digitalni fotoaparat, mikrofon, optični čitalnik … Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.8. razredTajda Štrukelj
Računalništvo -
računalniška omrežja
Izberejo si jih lahko učenke in učenci 9. razreda. Pri predmetu učenci spoznajo, kako so računalniška omrežja zgrajena in kakšne vrste omrežij poznamo. Ogledajo si šolsko vozlišče, omrežno opremo in njen namen. Srečajo se z računalniškim programiranjem. Znanje računalniških algoritmov nadgradijo s programiranjem lastne spletne strani (HTML) in programiranjem v programskem jeziku Python. Spoznajo tudi program Raptor ... Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.9. razredTajda Štrukelj
RetorikaIzberejo si jo lahko učenke in učenci 9. razreda.
Učenci bodo obravnavali zgodovinski razvoj retorike od antike do danes. Priredili bodo okrogle mize, naučili se bodo nastopati in pritegniti pozornost poslušalcev. Svoje spretnosti govorništva bodo predstavili z dvema govornima nastopoma.
9. razredGertruda Kostajnšek Poštrak
Sodobna priprava hraneIzberejo si jo lahko učenke in učenci od 7. do 9. razreda.
Učenci bodo spoznavali različne tehnike priprave hrane in se istočasno seznanili z dejavnostmi, ki so potrebne za pripravo jedi. Seznanili se bodo z recepti in kaj vse mora dober recept vsebovat. Pri delu se bodo učili tudi ekonomičnosti in spoštljivega ravnanja s hrano.
Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.
7., 8. in 9. razredAndrejka Rozman
Šport za sprostitev/zdravje Izberejo si ga lahko učenke in učenci od 7. do 9. razreda.
Predmet je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje.
Izbrani predmet bomo izpeljali strnjeno, v enem vikendu v mesecu septembru (od petka do nedelje). Datum in lokacija sta odvisna od najugodnejše ponudbe. Manjkajoči del ur učenci opravijo na šolskih prireditvah (družinski tek in pohod).
Starši nosijo stroške bivanja in prevoza (okoli 70 eur).
7., 8. in 9. razredSimona Blatnik
Janko Rošelj
Verstva in etika7., 8. in 9. razred