Svetovalna služba

Šolske svetovalne delavke so:

 • SLAVICA ŠKERJANEC – šolska psihologinja
 • KAJA KOKELJ – šolska psihologinja, izvajalka DSP
 • MAJA RADIČ – šolska psihologinja, izvajalka DSP
 • MAJA KRT – specialna pedagoginja, izvajalka DSP

Šolska svetovalna služba je organizirana v skladu z normativi in standardi za osnovno šolo z namenom svetovanja učencem in staršem ter sodelovanja z učitelji in vodstvom šole. Prizadeva si omogočiti optimalen razvoj čim večjemu številu učencev. Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo in se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj.

Nudi pomoč posameznikom ali skupinam, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vsakdanjega življenja in dela ter razvoja in strokovne rasti delavcev šole. Pomaga vsem udeležencem v šoli in sodeluje z njimi.

Njihovo delo je namenjeno učencem, učiteljem in staršem. Učencem pomagajo pri reševanju učnih in osebnih težav, učiteljem pri njihovem delu in staršem pri razreševanju različnih problemov, ki jih imajo s svojimi otroki.

 

Temeljne naloge svetovalne službe so:

 • vpis in sprejem otrok v šolo,
 • poklicna orientacija,
 • vpis v srednjo šolo,
 • svetovanje učencem in staršem na področju učenja, vedenja, telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
 • koordinacija dela z učenci s posebnimi potrebami,
 • izvajanje individualne pomoči z učenci s posebnimi potrebami,
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • pomoč pri socialno-ekonomskih stiskah učencev in njihovih družin (regresiranje prehrane, šol v naravi ….),
 • pedagoško svetovalno delo z učitelji ter ostalimi strokovnimi delavci šole,
 • sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.
Dostopnost