OŠ ŠENTVID OSTAJA KULTURNA ŠOLA

Projekt KULTURNA ŠOLA je 5-letni projekt, ki vključuje osnovne šole, ki so najbolj prepoznavne na kulturnem področju v Sloveniji z namenom:

– krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,

– podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,

– spodbuditi izobraževanje mentorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,

– motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja,

– naučiti mlade prepoznavati kakovostno kulturno produkcijo ter vzgojiti vseživljenjske ustvarjalce in obiskovalce kulturnih prireditev.

Na razpisu za naziv KULTURNA ŠOLA lahko kandidirajo osnovne šole, ki imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih področjih) v časovnem obdobju zadnjih treh let. Ta področja so: glasbena umetnost (vokalna in inštrumentalna), gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, film in avdiovizualna kultura, sodobni ples, likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija, oblikovanje), literatura in bralna kultura, varovanje kulturne dediščine in drugo.

Osnovni šoli Šentvid sta bila prvič podeljena naziv in zastava KULTURNA ŠOLA leta 2016, in sicer za obdobje petih let. V lanskem šolskem letu (mesecu juniju) je OŠ Šentvid uspešno prestala kandidacijski postopek. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog nam je dodelila 22,5 točk od 25. Skladno z razpisnimi kriteriji smo tako izpolnjevali vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, zato se je OŠ Šentvid za obdobje 2021–2025 podelil naziv “Kulturna šola”.

Na OŠ Šentvid se bomo še naprej trudili in vzpodbujali različne oblike kulturnih dejavnosti med mladimi, saj se zavedamo, da s svojimi dejavnostmi pomembno vplivamo na kulturno podobo kraja.

Maruška Kerin, Mirjana Keber – koordinatorici projekta

Dostopnost