Spoštovani starši!

V sredo, 8. 9. 2021, bo ob 17.00 skupni roditeljski sestanek za starše učencev od 6. do 9. razreda, ki ga bo vodila gospa ravnateljica Nada Paj. Sestanek bo potekal na daljavo preko povezave:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZlZTMyZDEtZGViMy00ZDJlLWJkYmYtMTU1Njk5YjkzMjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a836868-e9af-4d31-a2c4-2d56b9c6274e%22%2c%22Oid%22%3a%22e4616c55-0047-4059-8f4c-c78e6193861d%22%7d

Sestanek bo potekal v okolju MS Teams, v katerega se ni potrebno prijavljati, saj lahko prisostvujete kot gost.

Po končanem skupnem delu boste imeli starši posameznega oddelka še roditeljski sestanek na daljavo z razrednikom. Drugo povezavo do drugega dela sestanka vam bodo posredovali razredniki sami.

Želim lep dan,

Jaka Saje, pomočnik ravnateljice

Dostopnost