Opravičevanje

Starši so dolžni poskrbeti, da otrok redno in točno prihaja v šolo k pouku in k vsem drugim obveznim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim.

Morebitno odsotnost učencev morajo starši javiti osebno na šolo v 5 dneh po povratku učenca v šolo. Če šola opravičila ne prejme, se izostanek šteje za neopravičen.

Starši lahko učenčev izostanek napovedo razredniku vnaprej. Ta izostanek lahko traja največ 5 šolskih dni v posameznem šolskem letu.

Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivega razloga dovoli učencu tudi daljši izostanek.

Dostopnost